På gång i föreningen
Kallelse årsmöte


Dagordning för fiskestämma i Glans fiskevårdsområdesförening onsdagen den 21 mars 2018.
1. Fiskestämmans öppnande och val av ordförande
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Val av sekreterare för stämman
4. Anteckningar av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman har skett stadgeenligt
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ersättningar till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande för ett år, två ledamöter för två år samt fyra suppleanter för ett år.
11. Val av revisorer samt deras suppleant
12. Val av valberedning
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (i fiskeplan) under kommande verksamhetsåret samt villkor för upplåtelse
15. Styrelsens förslag till planerad verksamhet för 2018
16. Övriga frågor
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
18. Avslutning
Efter ordinarie punkter kommer Magnus Andersson på SLU att hålla ett föredrag kring förvaltning av vårt fiskbestånd i Glan.
Det kommer även att under kvällen bjudas på en enklare måltid samt kaffe och kaka.

Sjökort för Glan

Sjökortet är framställt med stor noggrannhet och har djupkurvor för 2, 3, 6, 10, 15, 25 och 30 meters djup vilket ger en bra bild över sjöns bottentopografi. Sjökortet är framställt med en referensyta för Glan på 21,3 meter vilket motsvarar ett normalt vattenstånd i sjön sommartid. Aktuellt vattenstånd i Glan hittar du på Länk vattenstånd Glan

Sjökort för Glan är nu framtaget i två olika varianter.
- En affischversion i skala 1:20 000 tryckt på papper i storleken 100 cm x 70 cm.
- En version för navigation i skala 1:25:000 i storlek 70 cm * 50 cm . Detta sjökort är tryckt på vattentåligt Polyart plastpapper och levereras vikt i en plastficka.

Priset för ett sjökort (oavsett vilket man väljer) är 175 kronor. Försäljningsställena för sjökort är samma som för fiskekort (se fliken "Fiskekort").

- På Hydrographicas Webshop Länk Hydrographica,under fliken köpa kort finns navigationsversionen av sjökortet till försäljning för 175 kr inklusive porto.

Nu finns det nya sjökortet över Glan tillgängligt för navigation i mobiltelefoner, surfplattor och windows PC. Sjökortet köps via Soltekniks webshop Länk Solteknik, men innan dess måste du välja ett navigationsprogram/App som du laddar sjökortet i.

För närvarande kan man köra sjökortet i följande kombinationer av appar och operativsystem :

Program/App
INavX: Fungerar med operativsystem IOS
PathAway:Fungerar med operativsystem Android och IOS
Marine Navigator:Fungerar med operativsystem Android
Fugawi: Fungerar med operativsystem Windows

Appar köps via Appstore om du har Iphone eller Ipad och via Googleplay om du har en adroidenhet. PC programmet kan köpas via Solteknik eller på Fugawi Länk Fugawi.
Mer information om hur man köper det digitala Glan-sjökortet finns på Soltekniks hemsida.

Övrigt

Ett standardiserat provfiske har genomfördes under sensommaren 2015 på samma sätt som det som gjordes 2010. Styrelsens ambition är att genomföra provfiske vart 5:e år. Resultaten av provfisket presenteras här på hemsidan under fliken "Provfiske"..

Föreningen har tecknat ett avtal med ett auktoriserat vaktbolag för att på så sätt få en bättre fisketillsyn.

Styrelsen arbetar vidare med en del av de punkter som ingår i det åtgärdsprogram som finnsi fiskevårdsplanen (se länk under fiskebestämmelser här på hemsidan).